塩沢槙『百年のしごと』、東京書籍、2013

Maki Siozawa “Hyaku-nen no Shigoto”, TOKYO SHOSEKI, 2013