白川紺子『花菱夫妻の退魔帖』(光文社/2022)

Kouko Shirakawa “Hanabishi Fusai no Taimacho”, Kobunsha, 2022